3. Het betonreparatieplan

Wanneer schade aan het beton is geconstateerd, dient – voorafgaand aan het opstellen van een reparatieplan – de oorzaak van de schade eenduidig te zijn vastgesteld. Vaak gebeurt dit door externe adviesbureaus (zie www.vabor.nl). Alle VBR-bedrijven beschikken zelf over één of meer betononderhoudskundigen die zo nodig dit onderzoek ook zelf kunnen doen. 

Bij het vaststellen van de reparatie- en beschermingsmethode is het verder ook van belang dat tevoren de volgende vragen zijn beantwoord:

 • Betreft het een esthetische, technische of constructieve reparatie?
 • Welke gevolgklasse is van toepassing (ofwel: wat is het risico als de reparatie faalt)?
 • Wat is de gewenste restlevensduur van het te repareren bouwdeel?
 • Welke milieuklasse is van toepassing?

Voor de opdrachtgever is het belangrijk om bovenstaande punten in een uitvraag vast te leggen en daarnaast de CUR-aanbevelingen 118 en 119 van toepassing op het werk te verklaren. Daarmee zijn dan de prestatie- en kwaliteitseisen en de manier waarop dat moet worden aangetoond, eenduidig vastgelegd. De VBR-bedrijven zijn alle gecertificeerd op basis van de BRL3201 en hebben daarmee vastgelegd dat zij altijd conform deze CUR-aanbevelingen werken.

In de Europese norm NEN-EN-1504/deel 9 zijn 11 principes beschreven op basis waarvan reparatie en bescherming kan plaatsvinden. Afhankelijk van de schade-oorzaak kunnen deze 11 principes individueel of in combinatie van toepassing zijn. Op basis van deze principes kan vervolgens het  betonreparatieplan worden opgesteld.

In dit plan legt het betonreparatiebedrijf vast welke keuzes op basis van de specifieke omstandigheden van een project zijn gemaakt ten aanzien van:

 • de voorbewerking van de ondergrond
 • de toe te passen reparatiematerialen
 • de te hanteren reparatiemethoden (aangieten/storten, spuiten of handmatig aanbrengen van de mortel, de meest geschikte injectiemethode e.d.)
 • de wijze waarop de reparatie wordt afgewerkt of het gehele bouwdeel verder wordt beschermd
 • de bereikbaarheid van het bouwwerk en de locaties waar de reparaties moeten plaatsvinden
 • de maatregelen die worden genomen om de  veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor personeel en direct betrokkenen (bewoners, verkeersdeelnemers, omwonenden e.d.) te voorkomen
 • de wijze waarop met afvalstromen wordt omgegaan. 

VBR-bedrijven zijn gewend om op deze wijze - voorafgaand aan de uitvoering - een betonreparatieplan op te stellen en dit vóór de start met de opdrachtgever te bespreken.

Hebt u vragen? Neem contact op.

Lees hier onze privacystatement

* Velden met een * zijn verplicht
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief-->
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief