Pagina afbeelding

Wetenswaardigheden

Oproep aan de lezer: houd deze pagina levend en lezenswaardig!
Deze pagina met MVO en Duurzaamheid wetenswaardigheden heeft bewustwording van de gevolgen van menselijk handelen tot doel. Duurzaamheid is een onderdeel van MVO. De CO2 uitstoot daarbinnen krijgt momenteel het meeste aandacht, maar mag niet het enige aandachtspunt binnen MVO zijn.

Plaats uw wetenswaardigheid (maximaal 200 woorden) op deze pagina en gebruik daarvoor het contactformulier.

Dagelijks één kg beton per persoon

Februari 2014 - Betonproductie is goed voor bijna 10% van de wereldwijde CO2 uitstoot. Dagelijks wordt één kilogram beton per persoon geproduceerd.


CO2 uitstoot van auto's

Oktober 2010 - Bij de verbranding van 1 liter benzine in een personenauto komt ongeveer 2,22 kg CO2 vrij. Dit kan als volgt worden afgeleid:
De chemische formule voor benzine (ofwel octaan) is C8H18. Het moleculaire gewicht hiervan is 114 gram/mol. 1 liter benzine weegt 720 gram hetgeen correspondeert met 720/114 = 6,31 mol.
Bij het verbranden van de benzine komt de koolstof als CO2 vrij. Er komt dan 6,31 x 8 = 50,48 mol CO2 vrij. 1 mol CO2 weegt 44 gram. In totaal levert de verbranding van 1 liter benzine dus 2,22 kg CO2 op.
Bij de verbranding van diesel (bij benadering C16H34) komt zo 2,58 kg CO2 per liter diesel vrij.

Een bedrijfsauto op diesel met een gemiddelde verbruik van 1 liter op 10 km en 35.000 km/jaar stoot dus 2,58 x 0,1 x 35000 = ruim 9.000 kg CO2 uit !!!!Wetenswaardigheden: CO2 uitstoot van auto's.

Nogmaals CO2 uitstoot van auto's

December 2015 - CO2 wordt voor 30-50% geabsorbeerd door water, vormt koolzuur, wat uiteindelijk in de zee terecht komt.
Koolzuur is lage concentraties al lost skeletvorming (kalk) van schaaldieren sneller op dan ze kunnen aanmaken en verzuring zorgt voor massale sterfte door oplossing van o.a. koraal, mosselen en oesters. bron http://racingextinction.com/

1liter benzine produceert bij verbranding 1,565 liter pure koolzuur.
Dat kan als volgt worden afgeleid:
Iedere liter benzine produceert 50,48 mol CO2. 1mol CO2 reageert met 1mol water om 1 mol H2CO3 te vormen. Dat weegt 62g/mol. 50% x50,48x62=1,565 liter puur koolzuur in zee.
Zuinig rijden graag.

CO2 uitstoot Rotterdam en havenindustrie

Oktober 2010 - De CO2 uitstoot van het Rotterdamse gebied bedraagt ca 29 Megaton per jaar.
Dit is 29.000.000 ton!
Om aan te geven hoeveel dat is gaan we dit laden in tankers. We nemen daarvoor de grootste supertankers die de Rotterdamse haven aandoen. Deze hebben een capaciteit van ca 300.000 ton per schip. Er zijn dus ieder jaar ongeveer 100 supertankers nodig om de CO2 uitstoot van Rotterdam en haar haven in op te vangen en eventueel te vervoeren. De vraag is alleen waarheen?
Als men 20 % CO2 reductie nastreeft dan kan dat deels bereikt worden door minder uitstoot en deels door opvang en verwerking of opslag.
Het Rotterdamse gebied is verantwoordelijk voor 16 % van de uitstoot in heel Nederland.

CO2 uitstoot veestapel groter dan van autoverkeer
Oktober 2010 - De wereldwijde veestapel produceert meer broeikasgassen dan het autoverkeer. Dat zegt de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde 

Naties FAO in een nieuw rapport dat wil waarschuwen voor de gevolgen die de veeteelt veroorzaakt in de wereld. "De veestapel levert een belangrijke bijdrage aan één van de grootste milieuproblemen van vandaag, namelijk de opwarming van de aarde. We moeten dringend op zoek naar oplossingen", zegt Henning Steinfeld van de FAO.

De globale veesector groeit sneller dan elke andere tak in de landbouw. En voor deze sterke groei moeten we een prijs betalen, staat in het FAO-rapport te lezen. Wanneer ook de emissies van het landgebruik in rekening gebracht worden, produceert de veestapel 9% van de CO2-uitstoot die voortkomt uit menselijke activiteiten. Wat het geheel van broeikasgassen betreft, ligt dat aandeel nog veel hoger. De veeteelt zorgt maar liefst voor 65% van de uitstoot van methaan, dat 296 keer schadelijker is voor de opwarming van de aarde dan CO2.

Van de totale methaanuitstoot neemt de veestapel 37% voor zijn rekening. Methaan zou 23 keer schadelijker zijn dan CO2. Ook 64% van de ammoniakuitstoot, die zure regen veroorzaakt, wordt geproduceerd door de veeteeltsector. Het rapport benadrukt ook de omvang van de schade door overbemesting. Zo is de veeteelt uitgegroeid tot de eerste bron van fosforverontreiniging in de Zuid-Chinese Zee.

Carbonatatie van beton: een oplossing voor het CO2 probleem?

Oktober 2010 - Het zou een interessante gedachte kunnen zijn. Al het aan de buitenlucht blootgestelde beton carbonateert immers. De in de poriën van het beton aanwezige vrije kalk Ca(OH)2 reageert met CO2 uit de lucht tot kalksteen CaCO3 en water H2O. Hierbij wordt de CO2 dus uit de lucht gehaald. Feitelijk is dit dezelfde reactie als die in druipsteengrotten waar de vrije kalk uit het grondwater op dezelfde wijze met CO2 uit de lucht reageert.
De snelheid waarmee dit in de poriën van het beton plaatsvindt, kan worden weergegeven met de zogenaamde carbonatatieweerstand. Deze bedraagt voor een gemiddelde betonkwaliteit 0,634 gram per m³ per m² per jaar.

Daaruit kan al snel worden afgeleid dat het helaas geen zoden aan de dijk zet: een betonoppervlak van 100 m² dat in één jaar over een diepte van bijvoorbeeld 2 mm carbonateert verbruikt slechts 0,634 x 100 x 0,002 = 0,12 gram CO2 per jaar. Dat staat gelijk aan de CO2 uitstoot van een benzineauto (verbruik 1:10) die een afstand aflegt van 54 cm!!!!

 

VBR-bedrijf Hemubo mede-eigenaar van windmolen

VBR-bedrijf Hemubo is voor alle bedrijfsonderdelen overgegaa n op groene stroom!
Daartoe is een samenwerkingsovereenkomst getekend met Almeerse Wind voor de afname van duurzame, lokaal opgewekte energie.
Almeerse Wind levert de allergroenste stroom van Nederland.

Co2-Neutrale Footprint
Door groene stroom af te nemen van Almeerse Wind gaat Hemubo naar een volledig CO2-neutrale footprint voor haar elektra- en gasverbruik. Op dit moment komt er nog 91 ton CO2-uitstoot  vrij door het gebruiken van grijze stroom.

De bouw van eigen windmolens is mogelijk geworden door mede-eigenaar te worden van Almeerse Wind. Niet alleen het hoofdkantoor in Almere alsook de vestiging in Amsterdam én alle circa 150 bouwplaatsen en -projecten door heel Nederland worden groen!

Meer informatie: www.almeersewind.nl

<< Ga terug