15 april 2020

Restaureren van historisch beton

Restaureren van historisch beton

Het restaureren van historisch beton vraagt om een specialistische aanpak. Daarom komen er, op initiatief van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM), twee richtlijnen op de markt voor het restaureren van historisch beton. De VBR heeft in de begeleidingscommissie, met daarin specialisten vanuit verschillende disciplines, haar steentje bijgedragen.

De reguliere BRL 3201 is niet toegesneden op restauratiewerkzaamheden aan betonnen monumenten. De hierin beschreven technische eisen hebben tot doel de duurzaamheid van het beton te optimaliseren aan de hand van de huidige stand der techniek en het toepassen van moderne, kwalitatief hoogwaardige, materialen. Dit kan strijdig zijn met de uitgangspunten voor het restaureren van historisch beton, waarbij het zo veel mogelijk behouden van de aanwezige monumentale waarde, zoals een behoudenswaardig uiterlijk, van het beton centraal staat. Om deze reden zijn voor het restaureren van historisch beton twee richtlijnen opgesteld, de Uitvoeringsrichtlijn (URL) 2003 voor advisering en de URL 4005 voor de uitvoering. 

Wat is behoudenswaardig?

Een van de eerste vragen voor de begeleidingscommissie was: wat is historisch beton en wat is behoudenswaardig? In een aparte deelstudie is door de TU Delft uitgewerkt welke aspecten van beton als behoudenswaardig aangemerkt kunnen worden. Daarbij komen zaken aan de orde als textuur, uiterlijk, samenstelling van het beton en de bouwwijze. Deze aandachtspunten zijn belangrijk voor de restauratie-architect en monumentenadviseur bij het opstellen van een herstelplan en voor de aannemer bij het uitvoeren van de restauratie. 

Advies en uitvoering

De URL 2003 bevat de uitgangspunten en werkwijze bij het combineren van de betontechnische vragen, zoals constructieve veiligheid, levensduur van de reparatie, en restauratievragen, zoals inventarisatie van Cultuurhistorische waarden en de restauratievisie. Het eindproduct is het herstelplan, een rapportage met afgestemde inhoud die de informatie biedt voor de realisatiefase. 

Voor de uitvoering is de URL 4005 opgesteld. Hierin zijn de uitvoeringswijze, de voorbehandeling en de restauratie zelf uitgewerkt. Veel aandacht is gegeven aan het keuren van het resultaat en het maken en beoordelen van proefvlakken.

Speciaal daarvoor is een processchema opgesteld dat de uitgangspunten bij restauratie van beton in monumenten illustreert in relatie tot cultuurhistorische waarde, constructieve veiligheid, technische aspecten en levensduur.

Begeleidingscommissie

Aan de begeleidingscommissie die werkte aan deze nieuwe URL’s namen deel specialisten van de Stichting ERM, VBR (Ronald Akkermans van Batec en Patrick Karremans van Vogel), SGS, Architecten, KIWA, TU Delft, TNO, VAM, VAMR, VLB, RCE, Rijksvastgoedbedrijf en aannemers. De commissie staat onder het voorzitterschap van Walter de Koning (ERM) en alles werd tot in de puntjes vastgelegd door Martin de Jonker (SGS).

Voor meer informatie: https://www.stichtingerm.nl/nieuws/hoe-gaan-we-om-met-historisch-beton-

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief-->
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief